De precisie van morgen - Ervaar het vandaag | AMAZONE

Terug

Allgemeine Nutzungsbedingungen für die App „mySpreader“

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de App “mySpreader“

1. Aanbieder

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG (“AMAZONE“)
Handelsrechtbank van het Amtsgericht Osnabrück
Handelsregisternummer: HRA 2716
BTW-nummer: DE117583895

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen – Duitsland

Telefoon: +49 (0)5405 501-0
Fax: +49 (0)5405 501-147Dreyer
E-Mail: [email protected]
Domein: https://amazone.net/de

Directeur:

HD International SE (Societas Europaea), vertegenwoordigd door de directeurs Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer en Dr. Rainer Resch

biedt u met de mySpreader-applicatie (vanaf nu “mySpreader-App“ genaamd) een toepassing die het u mogelijk maakt snel en eenvoudig uw AMOZONE strooimachine in te stellen, de dwarsverdeling van de meststrooier te controleren en te optimaliseren.

Vergeet niet dat u voor het gebruik van de mySpreader-App een mobiel toestel en eventueel andere hardware nodig heeft.

2. Geldigheid

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden (vanaf nu “Gebruiksvoorwaarden” genoemd) gelden voor het gebruik van de door ons aangeboden mySpreader-App en alle daarmee in verband staande diensten.

2.2 De actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden kunt u steeds op de website [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/nutzungsbedingung-myspreader-66374] en in de mySpreader-App raadplegen, opslaan en printen. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan de gebruiksvoorwaarden aan te brengen die geen betrekking hebben op belangrijke contractuele bepalingen. Belangrijke contractuele bepalingen zijn bepalingen die betrekking hebben op de voornaamste verplichtingen van de contractuele partijen of die voor de rest de equivalentieverhouding tussen de contractuele partijen in aanzienlijke mate medebepalen.

2.3 Voor het gebruik van de store om de app te verkrijgen gelden de voorwaarden van de betreffende store die zich op uw toestel richt. Herroept u de voorwaarden van de betreffende store voor de aankoop van de App van deze gebruiksvoorwaarden herroept, dan hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

3. Afsluiten en object van het contract

3.1 Stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden en de verklaring inzake de gegevensbescherming (zie nr. 12) (wanneer u op “Instemmen“ klikt), komt tussen u en ons een contract over het gebruik van de mySpreader-App overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden tot stand.

3.2 Wij verlenen u daarmee het enkelvoudige, niet overdraagbare recht om de mySpreader-App voor de verbetering van de aanbrenging van uw meststof met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Daarvoor stelt de mySpreader-App u diverse informatie en diensten ter beschikking. U heeft alleen het recht die door mySpreader-App weergegeven informatie voor dit doel te gebruiken. Een commercieel gebruik of verspreiding van de informatie is niet toegelaten.

3.3 U heeft niet het recht de App volledig of gedeeltelijk te reproduceren. Verder is het u verboden de mySpreader te decompileren.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1 Het gebruik van de mySpreader-App impliceert in de regel het volgende:

- Het gebruik van de mySpreader-App is alleen mogelijk met een AMAZONE-machine.

- De AMAZONE-machine moet met een terminal en het Spreader Connect Pakket uitgerust zijn.

4.2 Om de mySpreader-App te kunnen gebruiken, heeft u verder een mobiel toestel nodig dat de volgende technische vereisten moet vervullen:

- Camera met min. MP resolutie. Op basis van technische ontwikkelingen en de mobiele toestellen evenals de mySpreader-App worden de technische vereisten regelmatig aangepast. Wij maken er u vandaag al op attent dat toekomstige veranderingen van de technische vereisten ertoe kunnen leiden dat u de mySpreader-App niet meer of niet meer in volle omvang kunt gebruiken.

4.3 Verder heeft u voor het gebruik van de mySpreader-App (afhankelijk van de functie) de volgende hardware nodig:

- AMAZONE Bluetooth adapter (voor de overdracht van de instelparameters per Bluetooth op de machine)

- EasyCheck matten (voor de EasyCheck-functie)

- Opvangschalen (voor de functie “mobiele testbank”)

De hardware moet in uw AMAZONE-machine correct geïnstalleerd en bedrijfsklaar zijn en moet verbonden zijn met het mobiele apparaat voor het synchroniseren van gegevens met het internet/het mobiele telefoonnet.

4.4 Het gebruik van de mySpreader-App impliceert het gebruik van een internetverbinding met voldoende datatransmissiesnelheid. Hierdoor kunnen kosten ontstaan die door u gedragen moeten worden. Vergeet niet dat het gebruik in volle omvang van de mySpreader-App daarom ruimtelijk beperkt kan zijn tot de ontvangst- en verzendingszone van de radiostations van uw provider.

4.5 De dienst van de mySpreader-App is alleen beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Polen, Ierland, Letland, Estland en het Verenigde Koninkrijk.

5. Functie van de mySpreader-App, diensten

5.1 De functies van de mySpreader-App bevatten:

- Instellingsaanbevelingen voor uw AMAZONE meststofstrooier downloaden en weergeven

- Instellingsaanbevelingen draadloos doorsturen

- Registratie van optimale strooibeelden bij meststofmengsels (alleen voor strooiers met TS-strooi-inrichting) - EasyMix

- Strooiwerken (c.q. de instellingen van de machine van een procedure) documenteren

- Optimalisatie van het strooibeeld met behulp van EasyCheck

- Optimalisatie van het strooibeeld met behulp van een mobiele testbank

5.2 Wij behouden ons het recht voor de diensten van de mySpreader-App te wijzigen, indien deze wijziging met het oog op de volledige omvang van de overeengekomen dienst redelijk is. een wijziging van de diensten is in het bijzonder toegelaten wanneer:

- bijkomende functies of een uitbreiding van bestaande functies aangeboden worden;

- de wijziging van de diensten niet onvermijdbaar, maar op basis van technische vernieuwingen of nieuwe regelgevende vereisten noodzakelijk is;

- voor de verwezenlijking van de diensten belangrijke calculatieparameters zich naderhand veranderd hebben, wanneer deze verandering bij het afsluiten van het contract voor ons intelligenterwijze niet voorzienbaar was, de wijziging geen belangrijke verandering van de diensten betekent en nodig is om de rentabiliteit van het aanbod van de mySpreader-App te verzekeren; of

- technische veranderingen aan de AMAZONE machine(s), waarop de dienst van de mySpreader-App betrekking heeft, deze wijziging met zich brengen.

5.3 Verdergaande wijzigingen van de diensten, waarvoor voornoemde voorwaarden niet vervuld zijn, zullen wij u schriftelijk of via een elektronische communicatiewijze (bijvoorbeeld e-mail) tijdig voor inwerkingstelling aanbieden. Deze worden bestanddeel van het contract wanneer u hiermee instemt. Stemt u niet binnen een door ons bepaalde redelijke termijn van minstens vier weken in met de aangeboden verdergaande wijziging of u herroept uw instemming, dan hebben wij het recht het bestaande gebruikscontract op de geplande datum van de inwerkingtreding van de wijziging op te zeggen. In dit geval zullen wij de door u voor de complete duur van het contract betaalde vergoeding proportioneel terugbetalen.

5.4 De in het kader van de mySpreader-App verstrekte diensten worden uitsluitend via elektronische communicatiewijzen (bijvoorbeeld internet, mobiele telefoon) uitgevoerd.

5.5 Met betrekking tot de precisie van gegevens en informatie en de beschikbaarheid van de diensten van de mySpreader-App verwijzen wij uitdrukkelijk naar cijfer 8.

6. Duur

Het contract over de duur van de mySpreader-App vervalt automatisch, wanneer het licentiecontract tussen dealer en klant, in het kader van het Spreader Connect Pakket, vervalt.

7. Kosten

7.1 De mySpreader-App kan kosteloos gedownload worden. Er ontstaan alleen voor de eventueel bijkomend benodigde hardware voor functies plus vrijschakeling van de functies (zie nr. 4) bijkomende kosten. Verder berekenen wij geen kosten binnen de duur van het contract voor het gebruik van de mySpreader-App.

7.2 De voor de datatransmissie ontstane kosten voor het gebruik van de mySpreader-App moet u zelf dragen.

8. Beschikbaarheid en garantie

8.1 Wij geven geen garantie met betrekking tot de juistheid van de ter beschikking gestelde informatie, de veiligheid van de mySpreader-App en zijn ononderbroken beschikbaarheid. De in de mySpreader-App voorgestelde instelwaarden met betrekking tot de AMAZONE-machine zijn pure aanbevelingen en vervangen in geen geval de controle door de gebruiker zelf.

8.2 Het verlenen van de diensten impliceert dat het mobiele apparaat goed werkt en bedrijfsklaar is. Een gestoorde of vertraagde gegevenstransmissie kan daarom tot een storing van de mySpreader-App leiden. De diensten kunnen eveneens door atmosferische voorwaarden, topografische omstandigheden, de positie van de AMAZONE-machine of fysieke hindernissen (bijvoorbeeld bruggen en gebouwen) beïnvloed worden.

8.3 Verder kan de beschikbaarheid door overmacht, inclusief stakingen, lock-outs en bevelen van overheidswege, evenals door kortstondige capaciteitsproblemen door belastingspieken van de diensten of storingen in telecommunicatie-installaties van derden beïnvloed worden.

8.4 Voor de correcte werking en de bedrijfsklare staat van uw mobiele apparaat zijn niet wij, maar wel u verantwoordelijk.

9. Gebruiksaanwijzingen

9.1 De mySpreader-App kan in geen geval de bedieningsaanwijzing van uw AMAZONE-product vervangen. Volg daarom altijd de bedieningsaanwijzing voor de veilige bediening van een van onze producten. Laat de AMAZONE-machine(s), waarvoor u de mySpreader-App geboekt heeft, alleen door personen bedienen die voldoende vertrouwd zijn met en geschoold zijn in de omgang.

9.2 De mySpreader-App geeft u enkel informatie over natuurkundige parameters. Hiermee kunt u bijvoorbeeld informatie over de natuurkundige aspecten van de meng- en strooiprocedure met een zelf gedefinieerde meststofmix krijgen. Zeer belangrijk: de mySpreader-App kan geen rekening houden met de chemische eigenschappen van de stoffen zodat potentieel gevaarlijke mixen (explosiegevaarlijk, giftig, etc.) kunnen ontstaan. Vergewis er u daarom op voorhand van of stoffen zonder gevaren in de meng- en strooiprocedure ingevoerd kunnen worden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van storingen, onderbrekingen en functieproblemen van de diensten, in het bijzonder niet in de onder nr. 8 en 9 beschreven gevallen.

10.2 Voor claims op basis van schade, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten veroorzaakt werden, zijn wij onbeperkt aansprakelijkheid bij

10.2.1 de verwonding van leven, lichaam en gezondheid,

10.2.2 opzettelijke of grof nalatige schending van verplichtingen,

10.2.3 garantiebeloftes, indien bestaande, en

10.2.4 voor zover het toepassingsgebied van de wet inzake de productaansprakelijkheid geopend is.

10.3 Indien wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten belangrijke contractuele verplichtingen schenden, wiens vervulling de correcte uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en in wiens naleving u vertrouwen mag stellen (zogenaamde kardinale plichten), eenvoudige nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de bij het afsluiten van het contract voorzienbare schade, waarmee typischerwijs gerekend moet worden.

10.4 Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gegevensbescherming.


11. Verkoop of permanente doorgave van het voertuig

11.1 U kunt uw met AMAZONE bestaande gebruikscontract inzake de mySpreader-App niet zonder onze toestemming aan derden overdragen. Dit geldt ook voor het geval dat u uw AMAZONE-machine aan derde verkoopt of permanent doorgeven.

11.2 U bent verplicht de derde aan wie u uw AMAZONE-machine verkoopt of aan wie u uw AMAZONE-machine permanent doorgeeft, over alle actieve of gedeactiveerde diensten in het kader van de mySpreader-App te informeren.

12. Gegevensbescherming

In dit verband verwijzen wij naar onze verklaring inzake de gegevensbescherming voor de mySpreader-App te raadplegen in de mySpreader-App, de betreffende store voor de aankoop van de App evenals onder [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/datenschutzerklaerung-myspreader-66372].

13. Slotbepaling

13.1 De exclusieve bevoegde rechtbank is D-49205 Hasbergen, Duitsland. Wij hebben het recht ook klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank of bij elke andere rechtbank die overeenkomstig het nationale of internationale recht bevoegd kan zijn.

13.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht is geldig.

Sales Partner

Kamps de Wild B.V.

Edisonstraat 10
6902 PK Zevenaar
Netherlands
Tel: +31 316 369111
Fax: +31 316 526354

Jean Heybroek B.V. - Tuin & Park

Wilkengade 6 - PO Boks 228 3992 LL Houten
Netherlands

CurveControl voor AMAZONE-centrifugaalstrooier

AMAZONE werd bekroond met de AGRITECHNICA Innovation Award 2023 in ZILVER voor het nauwkeurig toedienen van meststoffen in bochten van het perceel - CurveControl past bij centrifugale kunstmeststrooiers in bochten de dwarsverdeling aan de verschillende bochtsnelheden aan en corrigeert het uitzwenken van het strooipatroon.

Joined forces: CLAAS, AgXeed and Amazone establish the world's first cross-industry autonomy alliance

CLAAS, AgXeed and Amazone have stepped up their collaboration in the field of highly automated and autonomous agricultural machinery and work processes by establishing the first multi-manufacturer autonomy group. 3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY - bekroond met de AGRITECHNICA Innovation Award 2023 in ZILVER.

Noviteiten 2024

Ontdek alles over onze nieuwe producten en innovaties op het gebied van grondbewerking, zaaitechniek, bemestingstechniek, gewasbeschermingstechniek, elektronica en Geautomatiseerd en autonoom werken.

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

Precea - de nieuwe precisiezaaimachine

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van de Precea en leer meer over de verschillende toepassingsmogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Dubbele jubileumverjaardag bij AMAZONE

Zowel vader als zoon zijn geboren op 7 mei, de een in 1934, de ander in 1964, en samen zijn ze nu 150 jaar geworden: Klaus Dreyer, voormalig directeur van Amazonen-Werke in de derde generatie, en zijn zoon Christian Dreyer, huidig voorzitter van het dagelijks bestuur en eigenaar in de vierde generatie.

Amazone veilt zaaimachines voor een goed doel

Als onderdeel van de interne huis- en vakbeurs Amatechnica nodigt Amazone u uit voor een spannende live veiling van jonge gebruikte Amazone machines op 23 mei 2024. De opbrengst van deze machine gaat naar de Ambulanten Kinderhospizdienst (ambulante zorg kinderverpleeghuis) in Osnabrück.

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

NIEUW: AMAZONE getrokken-precisie-zaaimachine Precea-TCC

AMAZONE breidt nu het gamma van de precisie-zaaitechniek uit met de getrokken producttypes Precea 9000-TCC en 12000-TCC met 9 en 12 m werkbreedte. De speciaal voor loonbedrijven en grote bedrijven ontwikkelde variant overtuigt door de krachtige overdrukverenkeling, grote tankvolumes en het innovatieve zaadgoedtoevoersysteem Central Seed Supply. De heel precieze aflegging van het zaadgoed zorgt voor hoge veldopkomst ook bij hoge werksnelheden tot 15 km/h

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

AMAZONE locaties

De wereld van AMAZONE: AMAZONE produceert sinds de oprichting in 1883 landbouw- en openbare diensten technologie. Inmiddels op 9 locaties wereldwijd met circa 2.000 medewerkers. Als wereldwijde aanbieder wordt nu ongeveer 80% van de productie verkocht in meer dan 70 landen.