De precisie van morgen - Ervaar het vandaag | AMAZONE

Terug

Allgemeine Nutzungsbedingungen für die App „AmaTron Twin“

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de App “AmaTron Twin“

1. Aanbieder

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG (“AMAZONE“)
Handelsrechtbank van het Amtsgericht Osnabrück
Handelsregisternummer: HRA 2716
BTW-nummer: DE117583895

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen – Duitsland

Telefoon: +49 (0)5405 501-0
Fax: +49 (0)5405 501-147
E-Mail: [email protected]
Domein: https://amazone.net/

Directeur:

HD International SE (Societas Europaea), vertegenwoordigd door de directeurs Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer en Dr. Rainer Resch

biedt u met de AmaTron Twin-applicatie (vanaf nu „AmaTron Twin-App“ genaamd) een toepassing waarmee u het kaartenaanzicht van een AmaTron 4 – met beperkte functieomvang – op een mobiel apparaat weergeeft.

Vergeet niet dat u voor het gebruik van de AmaTron Twin-App een mobiel apparaat en eventueel andere hardware nodig heeft.

2. Geldigheid

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden (vanaf nu “Gebruiksvoorwaarden” genoemd) gelden voor het gebruik van de door ons aangeboden AmaTron Twin en alle daarmee in verband staande diensten.

2.2 De actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden kunt u steeds op de website [ https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/nutzungsbedingung-amatron-twin-66370 ] en in de AmaTron Twin-App raadplegen, opslaan en printen. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan de gebruiksvoorwaarden aan te brengen die geen betrekking hebben op belangrijke contractuele bepalingen. Belangrijke contractuele bepalingen zijn bepalingen die betrekking hebben op de voornaamste verplichtingen van de contractuele partijen of die voor de rest de equivalentieverhouding tussen de contractuele partijen in aanzienlijke mate medebepalen.

2.3 Voor het gebruik van de store om de App te verkrijgen gelden de voorwaarden van de betreffende store die zich op uw toestel richt. Herroept u de voorwaarden van de betreffende store voor de aankoop van de App van deze gebruiksvoorwaarden herroept, dan hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang.

3. Afsluiten en object van het contract

3.1 Stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden en de verklaring inzake de gegevensbescherming (zie nr. 12) (wanneer u op “Instemmen“ klikt), komt tussen u en ons een contract over het gebruik van de AmaTron Twin-App overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden tot stand.

3.2 Wij verlenen u daarmee het enkelvoudige, niet overdraagbare recht om de AmaTron Twin-App voor de weergave van het kaartenaanzicht van een AmaTron 4 op uw mobiel apparaat met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden te gebruiken. Daarvoor stelt de AmaTron Twin-App u diverse informatie en diensten ter beschikking. U heeft alleen het recht die door AmaTron Twin-App weergegeven informatie voor dit doel te gebruiken. Een commercieel gebruik of verspreiding van de informatie is niet toegelaten.

3.3 U heeft niet het recht de App volledig of gedeeltelijk te reproduceren. Verder is het u verboden de AmaTron Twin-App te decompileren..

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1 Het gebruik van de AmaTron Twin-App impliceert in de regel het volgende:

- Het gebruik van de AmaTron-App is alleen mogelijk met een AmaTron 4.

- Een AmaTron 4, die met het AmaTron4 Connect Pakket uitgerust is.

- Het gebruik van de AmaTron Twin-App impliceert absoluut de aanmelding via uw persoonlijke myAmazone-gebruikersaccount.

4.2 Om de AmaTron Twin-App te kunnen gebruiken, heeft u verder een mobiel toestel nodig dat de volgende technische vereisten moet vervullen:

- Op basis van technische ontwikkelingen en de mobiele toestellen evenals de AmaTron Twin-App worden de technische vereisten regelmatig aangepast, waarover wij u constant zullen informeren. Wij maken er u vandaag al op attent dat toekomstige veranderingen van de technische vereisten ertoe kunnen leiden dat u de AmaTron Twin-App niet meer of niet meer in volle omvang kunt gebruiken.

4.3 Verder heeft u voor het gebruik van de AmaTron Twin-App (afhankelijk van de functie) de volgende hardware nodig:

- AMAZONE WiFi-Stick voor de AmaTron 4 (in het AmaTron4 Connect Pakket inbegrepen)

De hardware moet in uw AmaTron 4 correct geïnstalleerd en bedrijfsklaar zijn en et mobiele apparaat moet verbonden zijn met het internet/het mobiele telefoonnet.

4.4 Het gebruik van de AmaTron Twin-App impliceert de eenmalige vrijschakeling van de App op uw mobiele toestel het gebruik van een internetverbinding met voldoende datatransmissiesnelheid. Hierdoor kunnen kosten ontstaan die door u gedragen moeten worden. Vergeet niet dat het gebruik in volle omvang van de AmaTron Twin-App daarom ruimtelijk beperkt kan zijn tot de ontvangst- en verzendingszone van de radiostations van uw provider.

4.5 De dienst van de AmaTron Twin-App is alleen beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Polen, Ierland, Letland, Estland en het Verenigde Koninkrijk.

5. Functies van de AmaTron Twin-App, diensten

5.1 De functies van de AmaTron Twin-App bevatten:

- Weergave van het kaartenaanzicht van een AmaTron 4 op een mobiel apparaat

- Uitvoeren van de geselecteerde functie van de GPS-Switch toepassing

5.2 Wij behouden ons het recht voor de diensten van de AmaTron Twin-App te wijzigen, indien deze wijziging met het oog op de volledige omvang van de overeengekomen dienst redelijk is. een wijziging van de diensten is in het bijzonder toegelaten wanneer:

- bijkomende functies of een uitbreiding van bestaande functies aangeboden worden;

- de wijziging van de diensten niet onvermijdbaar, maar op basis van technische vernieuwingen of nieuwe regelgevende vereisten noodzakelijk is;

- voor de verwezenlijking van de diensten belangrijke calculatieparameters zich naderhand veranderd hebben, wanneer deze verandering bij het afsluiten van het contract voor ons intelligenterwijze niet voorzienbaar was, de wijziging geen belangrijke verandering van de diensten betekent en nodig is om de rentabiliteit van het aanbod van de AmaTron Twin-App te verzekeren; of

- technische veranderingen aan de AMAZONE-machine(s), waarop de dienst van de AmaTron Twin-App betrekking heeft, deze wijziging met zich brengen.

5.3 Verdergaande wijzigingen van de diensten, waarvoor voornoemde voorwaarden niet vervuld zijn, zullen wij u schriftelijk of via een elektronische communicatiewijze (bijvoorbeeld e-mail) tijdig voor inwerkingstelling aanbieden. Deze worden bestanddeel van het contract wanneer u hiermee instemt. Stemt u niet binnen een door ons bepaalde redelijke termijn van minstens vier weken in met de aangeboden verdergaande wijziging of u herroept uw instemming, dan hebben wij het recht het bestaande gebruikscontract op de geplande datum van de inwerkingtreding van de wijziging op te zeggen. In dit geval zullen wij de door u voor de complete duur van het contract betaalde vergoeding proportioneel terugbetalen.

5.4 De in het kader van de AmaTron-Twin -App verstrekte diensten worden uitsluitend via elektronische communicatiewijzen (bijvoorbeeld internet, mobiele telefoon) uitgevoerd.

5.5 Met betrekking tot de precisie van gegevens en informatie en de beschikbaarheid van de diensten van de AmaTron Twin-App verwijzen wij uitdrukkelijk naar cijfer 8.

6. Duur

Het recht om de AmaTron Twin-App te gebruiken vervalt automatisch, wanneer het licentiecontract tussen dealer en klant, in het kader van het AmaTron4 Connect Pakket, vervalt.

7. Kosten

7.1 De AmaTron Twin-App kan kosteloos gedownload worden. Alleen voor de eventueel bijkomend nodige hardware voor bepaalde functies plus vrijschakeling van de functies (zie nr. 4) ontstaan bijkomende kosten. Verder berekenen wij geen aparte kosten binnen de duur voor het gebruik van de AmaTron Twin-App.

7.2 De voor de datatransmissie ontstane kosten voor het gebruik van de AmaTron Twin-App moet u zelf dragen.

8. Beschikbaarheid en garantie

8.1 Wij aanvaarden geen garantie met betrekking tot de juistheid van de ter beschikking gestelde informatie, de veiligheid van de AmaTron-App en zijn ononderbroken beschikbaarheid. De in de AmaTron Twin-App voorgestelde instelwaarden met betrekking tot de AMAZONE-machine zijn pure aanbevelingen en vervangen in geen geval de controle door de gebruiker zelf.

8.2 Het verlenen van de diensten impliceert dat het mobiele apparaat goed werkt en bedrijfsklaar is. Een gestoorde of vertraagde datatransmissie kan daarom tot een storing van de AmaTron Twin-App leiden. Eveneens kunnen de diensten door atmosferische voorwaarden, topografische omstandigheden, de positie van de AMAZONE-machine of fysieke hindernissen (bijvoorbeeld bruggen en gebouwen) beïnvloed worden.

8.3 Verder kan de beschikbaarheid door overmacht, inclusief stakingen, lock-outs en bevelen van overheidswege, en op basis van kortstondige capaciteitsproblemen door belastingpieken van de diensten of storingen in het bereik van telecommunicatie-installaties van derden ontstaan.

8.4 Voor de goede werking en de bedrijfsklaarheid van uw mobiele apparaat zijn niet wij, maar wel u verantwoordelijk.

9. Gebruiksaanwijzingen

De AmaTron Twin-App kan in geen geval de bedieningshandleiding van uw AMAZONE-product vervangen. Voor de veilige bediening van een van onze producten moet u daarom altijd de bedieningshandleiding volgen. Laat de AmaTron4, waarvoor u de AmaTron Twin-App geboekt heeft, alleen door personen bedienen die voldoende vertrouwd zijn met en geschoold zijn in de omgang.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor storingen, onderbrekingen en slechte werking van de diensten, in het bijzonder niet in de onder nr. 8 en 9 beschreven gevallen.

10.2 Voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten veroorzaakt werden, zijn wij onbeperkt aansprakelijk bij

10.2.1 verwonding van leven, lichaam en gezondheid,

10.2.2 opzettelijke of grof nalatige schending van verplichtingen,

10.2.3 garantiebeloftes, indien bestaande, en

10.2.4 alsook het toepassingsgebied van de wet inzake de productaansprakelijkheid geopend is.

10.3 Indien wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten belangrijke contractuele verplichtingen schenden, wiens vervulling de correcte uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en in wiens naleving u vertrouwen mag stellen (zogenaamde kardinale plichten), eenvoudige nalatigheid, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de bij het afsluiten van het contract voorzienbare schade, waarmee typischerwijs gerekend moet worden,

10.4 Verder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gegevensbescherming.

11. Verkoop of permanente doorgave van de machine

11.1 U kunt uw met AMAZONE bestaande gebruikscontract inzake de AmaTron Twin-App niet zonder onze toestemming aan derden overdragen. Dit geldt ook voor het geval dat u uw AMAZONE-machine aan derde verkoopt of permanent doorgeven

11.2 U bent verplicht de derde aan wie u uw AMAZONE-machine verkoopt of aan wie u uw AMAZONE-machine permanent doorgeeft, over alle actieve of gedeactiveerde diensten in het kader van de AmaTron Twin-App te informeren.

12. Gegevensbescherming

In dit verband verwijzen wij naar onze verklaring inzake de gegevensbescherming voor de AmaTron Twin-App te raadplegen in de AmaTron Twin-App, de betreffende store voor de aankoop van de App evenals onder [ https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/datenschutzerklaerung-amatron-twin-66368 ].

13. Slotbepaling

13.1 De exclusieve bevoegde rechtbank is D-49205 Hasbergen, Duitsland. Wij hebben het recht ook klacht in te dienen bij de bevoegde rechtbank of bij elke andere rechtbank die overeenkomstig het nationale of internationale recht bevoegd kan zijn.

13.2 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht is geldig.

Sales Partner

Kamps de Wild B.V.

Edisonstraat 10
6902 PK Zevenaar
Netherlands
Tel: +31 316 369111
Fax: +31 316 526354

Jean Heybroek B.V. - Tuin & Park

Wilkengade 6 - PO Boks 228 3992 LL Houten
Netherlands

CurveControl voor AMAZONE-centrifugaalstrooier

AMAZONE werd bekroond met de AGRITECHNICA Innovation Award 2023 in ZILVER voor het nauwkeurig toedienen van meststoffen in bochten van het perceel - CurveControl past bij centrifugale kunstmeststrooiers in bochten de dwarsverdeling aan de verschillende bochtsnelheden aan en corrigeert het uitzwenken van het strooipatroon.

Joined forces: CLAAS, AgXeed and Amazone establish the world's first cross-industry autonomy alliance

CLAAS, AgXeed and Amazone have stepped up their collaboration in the field of highly automated and autonomous agricultural machinery and work processes by establishing the first multi-manufacturer autonomy group. 3A – ADVANCED AUTOMATION & AUTONOMY - bekroond met de AGRITECHNICA Innovation Award 2023 in ZILVER.

Noviteiten 2024

Ontdek alles over onze nieuwe producten en innovaties op het gebied van grondbewerking, zaaitechniek, bemestingstechniek, gewasbeschermingstechniek, elektronica en Geautomatiseerd en autonoom werken.

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

Precea - de nieuwe precisiezaaimachine

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van de Precea en leer meer over de verschillende toepassingsmogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Dubbele jubileumverjaardag bij AMAZONE

Zowel vader als zoon zijn geboren op 7 mei, de een in 1934, de ander in 1964, en samen zijn ze nu 150 jaar geworden: Klaus Dreyer, voormalig directeur van Amazonen-Werke in de derde generatie, en zijn zoon Christian Dreyer, huidig voorzitter van het dagelijks bestuur en eigenaar in de vierde generatie.

Amazone veilt zaaimachines voor een goed doel

Als onderdeel van de interne huis- en vakbeurs Amatechnica nodigt Amazone u uit voor een spannende live veiling van jonge gebruikte Amazone machines op 23 mei 2024. De opbrengst van deze machine gaat naar de Ambulanten Kinderhospizdienst (ambulante zorg kinderverpleeghuis) in Osnabrück.

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

NIEUW: AMAZONE getrokken-precisie-zaaimachine Precea-TCC

AMAZONE breidt nu het gamma van de precisie-zaaitechniek uit met de getrokken producttypes Precea 9000-TCC en 12000-TCC met 9 en 12 m werkbreedte. De speciaal voor loonbedrijven en grote bedrijven ontwikkelde variant overtuigt door de krachtige overdrukverenkeling, grote tankvolumes en het innovatieve zaadgoedtoevoersysteem Central Seed Supply. De heel precieze aflegging van het zaadgoed zorgt voor hoge veldopkomst ook bij hoge werksnelheden tot 15 km/h

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

AMAZONE locaties

De wereld van AMAZONE: AMAZONE produceert sinds de oprichting in 1883 landbouw- en openbare diensten technologie. Inmiddels op 9 locaties wereldwijd met circa 2.000 medewerkers. Als wereldwijde aanbieder wordt nu ongeveer 80% van de productie verkocht in meer dan 70 landen.