De precisie van morgen - Ervaar het vandaag | AMAZONE

Terug

Datenschutzerklärung für die Nutzung der App „mySpreader“

Verklaring inzake de gegevensbescherming voor het gebruik van de App “mySpreader“ van AMAZONEN‑WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Door het gebruik van de mySpreader-App heeft de klant een zakenrelatie met ons. In het kader hiervan registreren en verwerken wij gegevens – ook persoonsgegevens – die wij in het kader van de volgende overeenkomst willen gebruiken. Met onze verklaring inzake de gegevensbescherming informeren wij de klant over het gebruik van zijn persoonsgegevens tijdens het gebruik van de mySpreader-App. De klant neemt ter kennis dat wij zijn gegevens overeenkomstig de geldende voorschriften voor de gegevensbescherming verwerken. De juridische basis voor de gegevensverwerking is de noodzaak van de gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract in de zin van art. 6 par. 1 lit. b) AVG c.q. Ons legitieme belang in de gegevensverwerking art. 6 lit. f) AVG. De klant bevestigt dat hij onze verklaring inzake de gegevensbescherming ter kennis genomen heeft.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de firma AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, vertegenwoordigd door de firma HD International SE (Societas Europaea), deze vertegenwoordigd door Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hermeyer en Dr. Rainer Resch.

Onze klanten bereiken ons op het volgende adres:

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen, Duitsland

Telefoon: +49 (0)5405 501-0
Fax: +49 (0)5405 501-147
E-mailadres: [email protected]

2. Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming staat onze klanten als contactpersoon voor alle kwesties in verband met de gegevensbescherming en de uitoefening van de betreffende rechten ter beschikking.

Onze klanten bereiken onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming op het volgende adres:

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen, Duitsland

Telefoon: +49 (0)5405 501-0
E-mailadres: [email protected]

3. Betroffen gegevens

3.1 Persoonsgegevens

Wij verwerken in het kader van het gebruik van de mySpreader-App gegevens. Daarbij horen stamgegevens, arbeidsgegevens en machinegegevens (definitie zie beneden) die eventueel persoonsgegevens vormen en/of kunnen bevatten. Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (vanaf nu “betrokken persoon”): als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder door middel van koppeling aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatie of een of meerdere bijzondere eigenschappen geïdentificeerd kan worden, die uitdrukking van de fysieke, psychologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn. De door ons verwerkte gegevens bijgevolg (stamgegevens, arbeidsgegevens, machinegegevens) kunnen dus op zichzelf of globaal gezien persoonsgegevens vormen.

3.2 Verwerking

Verwerking verwijst naar elke met of zonder hulp van geautomatiseerde methoden uitgevoerde procedure of alle stappen in verband met persoonsgegevens zoals het registreren, archiveren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of veranderen, uitlezen, oproepen, gebruiken, openbaar kaken door toesturing, publicatie of en andere vorm van terbeschikkingstelling, aanpassen of verbinden, beperken, schrappen of vernietigen. Meer informatie hoe wij en waarvoor wij de verschillende gegevens (stamgegevens, arbeidsgegevens, machinegegevens) in elk geval apart verwerken, vindt u in de cijfers 4 en 5.

4. Gegevensverwerking met als doel het vervullen van de contractuele verplichtingen in het kader van het gebruik van de mySpreader-App (Art. 6 paragraaf 1 lit. b) AVG)

4.1 Om het tussen u en ons bestaande contract over het gebruik van de mySpreader-App te motiveren, te vervullen en te beëindigen verwerken wij overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 lit. b) AFB de volgende informatie, die – eventueel – persoonsgegevens kunnen vormen:

4.2 Stamgegevens, dus alle basisinformatie die voor de afwikkeling van het contract noodzakelijk is en die in de regel in een door ons aangemaakte klantenaccount opgeslagen zijn. Hierbij horen onder andere klantengegevens (naam, contactgegevens, rechtsvorm, handelsregisternummer, bevoegdheden, etc.) veldgegevens (naam, locatie, grenzen en agronomische gegevens) evenals eventueel tot heden verstrekte opdrachten.

4.3 Arbeidsgegevens, dus alle gegevens die met de inzet tijdens het werk van de bij ons gekochte machine in verband staan. Hieronder vallen in het bijzonder locatiegegevens. Wij hebben uw arbeidsgegevens ook nodig om u alle functies van de mySpreader-App ter beschikking te kunnen stellen. Wij verwerken de gegevens om strooiwerken en instellingen te documenteren en u op basis van deze gegevens aanbevelingen voor de optimalisatie van de sequenties ter beschikking te stellen. Locaties, rijwegen en sensorgegevens hebben wij nodig om de strooiwerken voor u te visualiseren.

4.4 Machinegegevens, dus alle informatie die bij betrekking heeft op de bij ons gekochte machine. Hierbij horen het machinenummer (dat wij nodig hebben om uw machine voor het gebruik van de mySpreader-App vrij te schakelen), de serienummers van de bij de machine horende stuurapparaten en de softwareversie op het betreffende stuurapparaat, permanente gegevens zoals de machinebenaming, het chassisnummer en het bouwjaar, configuratiegegevens en uitrustingseigenschappen; rijwegen, locaties, gebruikstijden, capaciteit, vermogen en onderhoudsgegevens; evenals interne machinegegevens, bijvoorbeeld waarden van verschillende sensoren.

5. Gegevensverwerking op basis van ons legitieme belang (Art. 6 paragraaf 1 lit. f) AVG

5.1 Tot over de grenzen van de vervulling van onze contractuele verplichtingen verwerken wij informatie, die eveneens persoonsgegevens kan weergeven, om onze producten voor u te verbeteren, verder te ontwikkelen en nieuwe producten voor onze klanten te ontwerpen. Wij hebben daarom een legitiem belang in de zin van art. 6 paragraaf 1 lit. f) DSGVO, gegevens voor de verdere optimalisatie van onze producten en de ontwikkeling van nieuwe producten te verwerken. Hiervoor verwerken wij eventueel de volgende gegevens van u:

5.2 Arbeidsgegevens, dus alle gegevens die met de inzet tijdens het werk van de bij ons gekochte machine in verband staan. Hieronder vallen in het bijzonder de gebruikte middelen (meststof, zaaigoed) en de aangebrachte hoeveelheden en de bij het aanbrengen gebruikte instelparameters inclusief de resultaten en de van de stap gemaakte foto’s.

5.3 Machinegegevens, dus alle informatie die bij betrekking heeft op de bij ons gekochte machine. Hierbij horen het machinenummer, de serienummers van de bij de machine horende stuurapparaten en de softwareversie op het betreffende stuurapparaat, permanente gegevens zoals de machinebenaming, het chassisnummer en het bouwjaar, configuratiegegevens en uitrustingseigenschappen; rijwegen, locaties, gebruikstijden, capaciteit, vermogen en onderhoudsgegevens; evenals interne machinegegevens, bijvoorbeeld waarden van verschillende sensoren.

5.4 Om ons aanbod voor u en bijgevolg de kwaliteit van onze producten constant te verbeteren stellen wij wanneer zich een fout voordoet een foutenrapport op dat de volgende informatie bevat:

5.4.1 Tijdinformatie zoals datum en tijdstip van de start van de App, datum en tijdstip wanneer de fout opgetreden is en de bijhorende tijdzone;

5.4.2 Informatie over het apparaat, met andere woorden het bedrijfssysteem (Android of iOS), de versie van het bedrijfssysteem, de fabrikant en het model;

5.4.3 Gebruikersinformatie zoals de in het bedrijfssysteem ingestelde taal, de displaygrootte van het apparaat, een duidelijke, bij de App-installatie toevallig opnieuw gegenereerde installatie-ID, die wij nergens anders gebruiken;

5.4.4 Netinformatie, dus de naam van de provider van de mobiele telefonie, en het land van deze provider;

5.4.5 App-informatie, in het bijzonder het versie- en buildnummer.

5.5 Stamgegevens, dus alle basisinformatie die nodig is voor de afwikkeling van het contract, kunnen wij verder verwerken om de klant, met andere woorden u, doelgericht over gedetecteerde fouten en/of optimalisatiemogelijkheden te informeren. In dit geval verwerken wij in het bijzonder de informatie die wij nodig hebben om u te contacteren.

6. Vorm en duur van de opslag van de gegevens

6.1 Persoonsgegevens worden op een wijze opgeslagen die de identificatie van de betrokken persoon slechts zolang mogelijk maakt als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

6.2 Wij slaan de persoonsgegevens van onze klanten maximum tot het einde van een jaar na beëindiging van het zakencontact op; financiële transacties worden in het kader van de wettelijke bepalingen na tien jaar gewist.

7. Ontvanger van de gegevens

Wij bewaren de gegevens op onze servers.

8. Rechten van betrokkenen

Overeenkomstig de AVG heeft u tegenover ons in het bijzonder de volgende rechten als betrokken persoon:

8.1 Recht op informatie (Art. 15 AVG): U heeft het recht van ons een bevestiging te eisen of wij betreffende persoonsgegevens van u verwerken. Is dit het geval dan heeft u recht op informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie:

- de verwerkingsdoeleinden;

- de categorieën van de persoonsgegevens die verwerkt worden;

- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens openbaar gemaakt werden of nog openbaar gemaakt worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde-landen of bij internationale organisaties;

- indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens opgeslagen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;

- het bestaan van uw recht op correctie of schrapping van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of uw recht op beperking van de verwerking of uw recht op herroeping van deze verwerking;

- het bestaan van uw recht op klacht bij een toezichthoudende instantie:

- wanneer de persoonsgegevens niet bij u geregistreerd werden, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;

- het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling overeenkomstig artikel 22 paragraaf 1 en 4 en – tenminste in deze gevallen – duidelijke informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en de nagestreefde effecten van dergelijke verwerking voor u.

U kunt van ons een kosteloze kopie van uw gegevens krijgen. Wilt u nog meer kopieën dan behouden wij ons het recht voor u deze in rekening te stellen.

8.2 Recht op correctie (Art. 16 AVG): U heeft het recht ons op te vorderen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te corrigeren, indien deze incorrect of onvolledig zijn.

8.3 Recht op schrapping (Art. 17 AVG): U heeft het recht van ons de schrapping van de op u betrekking hebbende gegevens te eisen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

- De persoonsgegevens zijn voor de doelen, waarvoor ze geregistreerd of op andere wijze verwerkt werken, niet meer nodig;

- U heeft uw instemming, die de basis voor de verwerking vormt, herroepen en er is geen andere juridische basis voor de verwerking:

- U heeft overeenkomstig artikel 21 lid 1 verzet aangetekend tegen de verwerking en er zijn geen prioritair gerechtigde redenen voor de verwerking, of u heeft de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 herroepen;

- de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;

Indien de verwerking niet noodzakelijk is,

- Om te verzekeren dat wij wettelijke verplichtingen vervullen die van ons de verwerking van uw gegevens vereisen (in het bijzondere wettelijke bewaartermijnen);

- Om juridische claims geldend te maken, uit te oefenen en hiertegen te verdedigen.

8.4 Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): U heeft het recht van ons de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, wanneer

- u de juistheid van de gegevens bestrijdt en meer bepaald voor de duur die wij nodig hebben om de juistheid van de gegevens te controleren;

- de verwerking onrechtmatig is en u afwijst om de gegevens te wissen en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens eist;

- wij uw gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig hebben, u de gegevens echter nodig heeft om juridische claims geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of

- U verzet aangetekend heeft tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 1 zolang nog niet vaststaat of onze legitieme redenen tegenover u overwegen.

8.5 Recht op gegevensoverdracht (Art. 20 AVG): Op uw aanvraag zullen wij uw persoonsgegevens in een gestructureerd, courant en machineleesbaar formaat ontvangen en deze naar een andere gegevensverwerker sturen indien de gegevensverwerking op uw instemming gebaseerd is of plaatsvindt om een contract te vervullen en dit met behulp van een geautomatiseerde methode gebeurt.

8.6 Herroepingsrecht (Art. 21 AVG): U heeft het recht omwille van redenen die uit uw persoonlijke situatie resulteren, steeds de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die op basis van artikel 6 lid 1 letters e of f AVGG gebeurt, te herroepen; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen bewijzen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om onze juridische claims geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

8.7 Recht op klacht: Onverminderd een andersluidend administratief-rechtelijke of judicieel rechtsbevel heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplaats of de plaats van de vermoedelijke schending wanneer u de mening toegedaan bent dat onze verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens de verordening inzake de gegevensbescherming schendt.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2021

Sales Partner

Kamps de Wild B.V.

Edisonstraat 10
6902 PK Zevenaar
Netherlands
Tel: +31 316 369111
Fax: +31 316 526354

Jean Heybroek B.V. - Tuin & Park

Wilkengade 6 - PO Boks 228 3992 LL Houten
Netherlands

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

Precea - de nieuwe precisiezaaimachine

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van de Precea en leer meer over de verschillende toepassingsmogelijkheden aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Onze 2022 innovaties

Ontdek alles over onze nieuwe producten en innovaties op het gebied van grondbewerking, zaaitechniek, bemestingstechniek, gewasbeschermingstechniek, elektronica, robotica en winterdiensttechniek.

DLG-ImagoBarometer 2022/2023

AMAZONE kan bij de DLG-Imagebarometer 2022/2023 weer op de 4e plaats komen. Al jaren komen wij uit de beoordelingen naar voren als de beste onder middelgrote machinefabrikanten op het gebied van landbouwmechanisatie. Onze dank gaat uit naar onze vele klanten en partners voor de waardering van en het vertrouwen in ons bedrijf.

Overlijdensbericht

Op 17 februari 2023 is onze aandeelhouder en oud-directeur Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Heinz Dreyer op 90-jarige leeftijd overleden. Met hem gaat een unieke uitvinder in de landbouwtechniek en een gepassioneerd familieondernemer verloren.

Precea Performance Tour – Dit zegt de praktijk

Als onderdeel van een Europese Precea Performance Tour heeft AMAZONE al meer dan 30 boeren en loonwerkers begeleid bij het gebruik van hun AMAZONE Precea precisiezaaimachine. In totaal 13 landen kon de Precea zijn diverse toepassingsmogelijkheden demonstreren.

Wij hebben uw toestemming nodig

Deze inhoud wordt geleverd door een externe server. Als u de inhoud accepteert, zullen persoonsgegevens worden verwerkt en cookies worden geplaatst.

AMAZONE locaties

De wereld van AMAZONE: AMAZONE produceert sinds de oprichting in 1883 landbouw- en openbare diensten technologie. Inmiddels op 9 locaties wereldwijd met circa 2.000 medewerkers. Als wereldwijde aanbieder wordt nu ongeveer 80% van de productie verkocht in meer dan 70 landen.